Vårdergonomi

Inom området vårdergonomi arbetar ergonomerna vid Arbets- och miljömedicin i Linköping med forskningsprojekt och utvecklingsarbete för att bidra till en sund och säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården, omsorgen samt tandvården. Forskningen inkluderar inkluderar åtgärder på flera flera nivåer, för organisationer, arbetsgrupper och individer.

De som jobbar inom hälso- och sjukvården har många risker att hantera. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro för belastningsskador och stress är höga för många yrken inom hälso- och sjukvården. Hög fysisk och psykisk arbetsbelastning och även risk för smitta är vanliga risker. Vanligt förekommande arbetsskador är skador vid personförflyttningar och lyft, fallolyckor skador vid hot och våld, skär- och stickskador samt skador relaterat till exponering för smittämnen. Om vi ska kunna förebygga arbetsskador behövs ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och ett starkt säkerhetsklimat där riskbedömningar är en del av vardagen. Varje medarbetares engagemang i säkerhetsfrågor är viktigt även om chefen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Tidigare forskning har visat att ett säkerhetsklimat som främjar säkerheten för medarbetare går hand i hand med ett säkerhetsklimat som främjar säkerheten för patienter. Den kunskapen tar vi med oss i vårt forskningsprojekt ”Patient And Workers Safety Study” (PAWSS) där målet är att förebygga vanliga skador och studera åtgärder som kan bidra till säkra personförflyttningar och inom hälso- och sjukvården.

Betydelsen av integrering av området patientsäkerhet och arbetsmiljö har uppmärksammats på flera håll. Om du är intresserad av området så är ett tips att läsa den broschyr som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram:

”Patientsäkerhet och arbetsmiljö – en vägledning för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö”.

Forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården

Det som är på gång nu i projektet PAWSS är att vi utvecklar vägledning för säkra personförflyttningar och utbildning inom området förflyttningskunskap som kan bidra till säkerhet. Det blir så kallad hybridbildning där teoretisk kunskap förmedlas digitalt via lärplattformar och praktisk färdighet tränas med stöd av instruktörer. Målet är att utbildning i förflyttningskunskap, som tillämpas i praktiken och följs upp, är en del som kan bidra till säkra personförflyttningar för både patienter och medarbetare.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet: Patient And Workers Safety Study (PAWSS)

Internationell kurs 2022: ”Safe Patient Handling and Movement”

vi är glada för att vi kan arrangera en internationell kurs inom området personförflyttningar tillsammans med organisationen NIVA education. Kursen ägerrum i Linköping 18-20 oktober 2022. Här kan du ta del av mer information kring kursen. 

Kurs information och anmälan till NIVA education: ”Safe patient handling and movement”

Nätverket för aktivt lärande och utveckling om personförflyttningar (NALUP)

Arbets och miljömedicin i Linköping startar hösten 2021 Nätverket för Aktivt Lärande och Utveckling om Personförflyttningar (NALUP). Nätverket riktar sig till anställda som arbetar inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt anställda inom privat vård och omsorg. Vi välkomnar också medarbetare inom företagshälsovården som har arbetsmiljöuppdrag inom vård och omsorg. Ytterligare en målgrupp är ni som arbetar som lärare vid gymnasieskolor, vård och omsorgsprogrammen samt vid Universitet och högskolor inriktat till sjukvårdsprogrammen.

Här kan du ta del av mer information om nätverket: NALUP

Film ”Säker hälso- och sjukvård i en sund arbetsmiljö”

För att ge inspiration till att arbeta med förebyggande arbete har vi har tagit fram har tagit fram en kortfilm som heter  ”Säker hälso- och sjukvård i en sund arbetsmiljö”.  I filmen berättar tre medarbetare inom hälso- och sjukvården om arbetsmiljö utifrån sina perspektiv och verksamheter. Filmen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom den kommunala omsorgen och som vill få inspiration till att förebygga skador som kan uppstå i ditt arbete. Det handlar både om att förebygga arbetsskador och vårdskador. Något som tyvärr förekommer i stor utsträckning inom både vård och omsorg.  Men det går att förebygga arbetsskador och vårdskador genom att skapa en god säkerhetskultur, eller vad anser du? Visa gärna filmen på någon arbetsplatsträff, i er samverkansgrupp eller varför inte vid ett fackligt möte och diskutera hur ni vill jobba med frågan på din arbetsplats. Sprid  filmen, den kan fritt användas i olika sammanhang.

Arbets- och miljömedicinbloggen skriver om vårdens arbetsmiljö

Här kan du ta del av några blogginlägg som handlar om arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

”Gör vårdjobben säkrare” 

”Drygt 1 miljon till vårt forskningsprojekt”

”Ergonomi bidrar till god vårdmiljö”

Ta del av nyheter: